เฮดเว็บ1.jpg
Untitled-2.png

วัดขนอน

วัดขนอน เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่

และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก  ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศให้ "การสืบทอดและฟื้นฟู

หนังใหญ่วัดขนอน" ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

มรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH)

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

9.jpg
5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

หนังใหญ่วัดขนอนได้มีการสร้างใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ผู้ริเริ่มในการแกะสลัก

ตัวหนังคือท่านพระครูศรัทธาสุนทร

หรือหลวงปู่กล่อม ท่านมีความคิด

ที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่

กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมาน

ถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก

9 ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง 313 ตัว

นับเป็นสมบัติวัดที่ได้ร่วมรักษา

สืบทอดกันมา และเป็นเพียง

วัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด

มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่

ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมป์

ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

หนังใหญ่วัดขนอน

tt5a03fc340eb5c.jpg

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดขนอน

ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ วัดขนอนได้

ผาติกรรมหอสวดมนต์เก่าซึ่งเป็น

เรือนไม้ทรงไทยมาสร้างริมแม่น้ำ

ตัวเรือนพิพิธภัณฑ์ออกแบบโดย ผศ.สมใจ นิ่มเล็ก และตกแต่งภายในโดยรศ.พงศ์ศักดิ์ อารยางค์กูร

จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่

อายุกว่า 100 ปีที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเรื่องราวประวัติ

ความเป็นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่

images.jpg

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช รัชกาลที่ ๙

จัดแสดงเกี่ยวกับการเสด็จราชดำเนิน

ในการตรวจเยี่ยมราษฎร และการประกอบพระราชกรณียกิจ เรื่อง

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่อจังหวัดราชบุรี