เฮดประวัติความเป็นมา.jpg

วัดขนอน

     ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 55  ไร่วัดขนอนสร้างมาเมื่อสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานเด่นชัด แต่ถ้ากำหนดอายุจากเสมาหินที่ตั้งรอบพระอุโบสถมีจารึกปีพุทธศักราช 2327  ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สันนิษฐานได้ว่าวัดขนอนสร้างมาแล้วประมาณ 230 ปี

     คำว่า "ขนอน" หมายถึง สถานที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากร ชาวบ้านเรียกสถานที่นั้นว่า ด่านขนอนเนื่องจากมีหน้าที่ในการเก็บภาษีไร่นา ภาษีของป่า และภาษีต่างๆ ที่มีการค้าขายกันตามลำน้ำแม่กลองเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการจากเมืองหลวง

มาประจำด่านขนอน ทำให้มีการติดต่อระหว่างเมืองหลวง และเมืองราชบุรีอยู่เสมอวัดขนอนจึงเป็นที่

รู้จักของประชาชนทั่วไป ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด่านขนอนแห่งนี้ถูก

ยกเลิกไปคงเหลือไว้แต่วัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า "วัดขนอน" ตามชื่อด่าน

     วัดขนอน เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยจัดเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อมิถุนายน พ.ศ.  2550 และ วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโก้ประกาศให้  "การสืบทอด

และฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน"  ได้รับการยกย่องให้ เป็น 1 ใน 6 ชุมชน

ดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม

(The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH)

ลงพื้นที่_๒๑๐๗๑๔.jpg