ลงพื้นที่_๒๑๐๗๑๕.jpg

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช รัชกาลที่ ๙

ภายในอาคารเฉลิมราช ห้องนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9 จัดแสดงเกี่ยวกับการเสด็จราชดำเนินในการ

ตรวจเยี่ยมราษฎร และการประกอบพระราชกรณียกิจ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจังหวัดราชบุรี ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยพระองค์เอง

        

นิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช รัชกาลที่๙ ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ได้แก่

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

1. พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการเกษตร และการชลประทาน

1.1. พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงงานผลิต

นมหนองโพ ณ อำเภอโพธิ์ธาราม

1.2. โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิงตามพระราชดำริ

และการพระราชทานที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรบ้านโป่งกระทิง

1.3. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      1.3.1. โครงการฝายทดน้ำบ้านข้วยคด และฝายทดน้ำ

      บ้านหนองตาจอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      อำเภอปากท่อ

      1.3.2. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียง

      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.4 โครงการแปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ ตำบลวันดาว

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

2. พระมหากรุณาธิคุณด้านการศาสนา

2.1. พระราชทานพระพุทธสี่มุมเมืองประจำภาคตะวันตก

แก่จังหวัดราชบุรี

2.2. เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น

      2.2.1. เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น

      ณ วัดโชติการาม

      2.2.2. เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น

      ณ วัดเขาวัง

      2.2.3. เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น

      ณ วันสันติการาม

2.3. เด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีทางศาสนา

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

3. พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการแพทย์ การศึกษา
และการลูกเสือแห่งชาติ

3.1. ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯสร้าง

โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน

      3.1.1. ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสร้าง

      โรงเรียนวัดสันตการาม

      3.1.2. ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสร้าง

      โรงเรียนวัดป่าไก่

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

4. พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการประชาสงเคราะห์
และเสด็จเยี่ยมราษฎร

4.1. เสด็จพระราชดำริบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร

ที่ประสบอัคคีภัย ณ ตลาดบ้านโป่ง

4.2. พราะราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร

ผู้ประสบอุกทกภัย (พ.ศ.2512)

4.3. เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ. อำเภอบ้านคา

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

5. พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์อนามัย

แม่และเด็ก เขต 7 จังหวัดราชบุรี และพระราชทาน

อาคารเฉลิมราช 2511

5bc6fab220fd2b339dca054b.jpg

6. พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน

6.1. เสด็จพระราชดำเนินถ้ำจอมพล

6.2. เสด็จพระราชดำเนินถ้ำฤๅษีเขางู