เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง

พิพิ.jpg

ภาษาไทย

Shadow Puppet museum.jpg

English

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยู่ที่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการ

หนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัวซึ่งอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนังใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการละเล่นชั้นสูง ตัวหนังมีการ

แกะสลักลวดลาย ใช้วงมโหรีปี่พาทย์ เป็นเครื่องดนตรีประกอบ พร้อมกับลีลาของคนเชิดประกอบบทพาทย์ และบทร้อง ทรงมีพระราชดำริให้วัดช่วยอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ ซึ่งท่านพระครูศรัทธาสุนทร(หลวงปู่กล่อม)

อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นวัดเดียว

ที่มีมหรสพของวัด ตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด และจัดการแสดงหนังใหญ่สืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ โดยทางวัดได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และเรียนรู้

รวมถึงจัดแสดงหนังใหญ่ตอนสั้นๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์