ซุ้มประตูวัดขนอน

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png

เป็นซุ้มประตูเก่า เดิมใช้เป็นทางเข้าเนื่องจากสมัยก่อน

ชาวบ้านใช้การสัญจรด้วยเรือทางแม่น้ำแม่กลอง แต่ปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนมาใช้ถนนที่ตัดผ่านด้านหลังวัด ทำให้ฝั่งที่อยู่ติดกับ

แม่น้ำแม่กลองกลายเป็นด้านหลังของวัดไปแทนในปัจจุบัน