เรือจำลอง

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png

ในสมัยโบราณ แม่น้ำแม่กลองเป็นเส้นทางการคมนาคมสำคัญสายหนึ่ง

ของภูมิภาคตะวันตก มีการคมนาคมขนส่งสินค้า จึงมีการตั้งด่านจัดเก็บ

ภาษีจากเรือสินค้าที่ผ่านไปมา เรือจำลองจึงแสดงถึงความเป็นมาและ

ความเป็นมาของวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนจะมาเป็นวัดขนอนในปัจจุบัน