โรงมหรสพ

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png

โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ภายในห้องโถงมีเวทีสำหรับ

การแสดงเชิดหนังใหญ่และที่นั่งสำหรับผู้ชมกว่าร้อยที่นั่ง

การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน