ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่วัดขนอน (พิพิธภัณฑ์วัดขนอน)

แบบเรือนไม้ทรงไทย กว้าง 15.50 เมตร ยาว 19 เมตร จัดแสดง

เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์และการ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของรััชกาลที่ 9 ที่มีต่อ จังหวัดราชบุรี