ลานยูเนสโก

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png

เนื่องจากวันที่ 8 มิิถุนายน 2550 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกได้ประกาศให้

"การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน"  ได้รับการยกย่องให้ เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่น

ของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม  ลานสนามหญ้า

และแท่นตั้งอยู่ระหว่างโรงมหรสพ ศาลาการเปรียญ และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช