กรุณากดเลือก     สถานที่ที่ท่านต้องการไป

เปลี่ยนเอาคิวอาร์มาใส่เว็บ.png
กล่องบอกสถานที่ในวิก.png

ผู้ก่อตั้งวัดขนอน

จากการค้นคว้าได้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ก่อตั้งหรือผู้สร้างวัดคือใคร หลักฐานการสร้าง

วัดขนอนนั้นสันนิษฐานได้จากองค์พระประธานในอุโบสถที่เป็นพระหินทรายศิลปะอู่ทอง

และอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังเก่า จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย

เพราะข้อมูลที่พอค้นคว้าและหาได้จะอยู่ในช่วงหลังรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดยมีพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า

ขึ้นนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เล่าขานสืบต่อ ๆ กันมาว่าหลวงปู่กล่อมท่านได้ไปดูแบบมาจากที่

วัดสุทัศน์เทพวนาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร 

มาเป็นแบบบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังปัจจุบัน และมีความสำคัญอยู่ที่วัดขนอนเคย

เป็นจุดตั้งด่านเก็บภาษีอากรมาตั้งแต่โบราณ นับว่าเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรี