กรุณากดเลือก     สถานที่ที่ท่านต้องการไป

อีแมปขิม.png
เข็มทิศใส่เว็บ.png
กล่องบอกสถานที่ในวิก.png

ผู้ก่อตั้งวัดขนอน

จากการค้นคว้าได้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ก่อตั้งหรือผู้สร้างวัดคือใคร หลักฐานการสร้าง

วัดขนอนนั้นสันนิษฐานได้จากองค์พระประธานในอุโบสถที่เป็นพระหินทรายศิลปะอู่ทอง

และอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังเก่า จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย

เพราะข้อมูลที่ถูกบันทึกและค้นคว้าได้จะอยู่ในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดยมีพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่านั้น

ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านก็ได้เล่าขานสืบต่อ ๆ กันมาว่า หลวงปู่กล่อมท่านได้ไปดูแบบมาจาก

วัดสุทัศน์เทพวนาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่กรุงเทพมหานคร 

มาเป็นแบบบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังปัจจุบัน และมีความสำคัญอยู่ที่บริเวณวัดขนอน

นั้นเคยเป็นจุดตั้งด่านเก็บภาษีอากรมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งยกเลิกด่านไปในสมัย

พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 นับว่าเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรี